18 - Basic Tornado
19 - Team Talk
20 - Grapevine
18 - Basic Tornado (slow motion)
19 - Team Talk (slow motion)
20 - Grapevine (slow motion)