41 - Merry Go Round
42 - Agitator
43 - Kiwi Dip
44 - 45 Degree's Dip
45 - Lindy Kicks
46 - Rocking Horse
47 - Spagetti Extension
42 - Agitator (slow motion)
43 - Kiwi Dip (slow motion)
44 - 45 Degree's Dip (slow motion)
45 - Lindy Kicks (slow motion)
46 - Rocking Horse (slow motion)
47 - Spagetti Extension (slow motion)